Podružnica Birčna vas 07 307 95 50
 

VARNOSTNI PROTOKOL OSNOVNE ŠOLE ŠMIHEL – PODRUŽNIČNA ŠOLA BIRČNA VAS za šolsko leto 2020/2021

Ob vrnitvi v šolo vas želimo seznaniti s posebnostmi pri izvajanju pouka v novem šolskem letu. Na podlagi priporočil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo pripravili notranji protokol z navodili za vedenje zaposlenih, učencev in staršev. Natančneje je protokol naveden v nadaljevanju obvestila.

PROTOKOL IZVAJANJA POUKA V ČASU KORONAVIRUSA 2020/2021

Splošne priprave:

Učilnice pripravijo razredniki:

 • Določi stalni sedežni red z imeni učencev.
 • Med učenci je razdalja v širini ene mize oz. po prostorski zmožnosti učilnice.
 • V vsaki učilnici je dozirnik z milom in razpršilo z razkužilom.
 • Interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa se izvajajo v čim bolj homogenih skupinah. Izvajalci pregledajo sezname vpisanih in oblikujte manjše, homogene skupine. Strogo potrebno voditi prisotnost.
 • Enako za neobvezne izbirne predmete. Izvajalci pregledajo sezname vpisanih in oblikujte manjše, homogene skupine. Strogo potrebno voditi prisotnost. *Lahko je skupina iz več razredov, če je med učenci ustrezna varnostna razdalja (starejši učenci).
 • Potrebno je voditi natančno evidenco udeležbe učencev in učiteljev pri:
  • neobveznih izbirnih predmetih (Lopolis),
  • dejavnosti razširjenega programa (Lopolis) in
  • varstva vozačev  (dnevna evidenca prisotnosti).
 • OPB
  • homogeno oblikovanje skupin ali pa največ iz dveh razredov,
  • pri združevanju so učenci določeni, kdo je v kateri skupini.
 • Knjižničarka pripravi urnik prihajanja učencev v knjižnico. Na enkrat gredo lahko v knjižnico le učenci istega oddelka.
 • Zaposleni maske nosijo povsod, kjer ne morejo zagotoviti ohranjanje 1,5 m medosebne razdalje. To pomeni povsod izven učilnic, v učilnicah pa takrat, ko se približajo učencem ali oni njim za potrebe individualne razlage.  Lahko pa masko nosite ves čas.
 • PROTOKOL ZA URE ŠPORTNE VZGOJE: Učenci se preoblačijo v športno opremo v razredu.
 • V telovadnici učenci upoštevajo navodila za delo, ki jih poda učeči učitelj (upoštevanje razdalje, mešanje med skupinami, izogibanje odhajanju, delo z rekviziti, delo v skupini …).
 • Na stranišče gredo učenci pred začetkom pouka ali na koncu, vmes ne odhajajo. Potrebno je temeljito umivanje.
 • Za čistočo športnih rekvizitov skrbijo učeči učitelji sami. Predvidoma po končanem pouku, vsekakor pa še isti dan.
 • Uporabljene rekvizite odlagajo v za to namenjeno škatlo, očiščene pa nazaj na svoje mesto.
 • Za čistočo garderobe in stranišča skrbi gospodinja v dopoldanskem času, po vsaki vadbi.
 • Telovadnica in garderobe se tekom dneva zračijo.
 • Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo, razen če se jih predhodno razkuži.
 • Pri dnevih dejavnosti je potrebno zagotoviti ločenost posameznih skupin učencev (oddelek). Dejavnost se izvaja na šoli.
 • Varstvo vozačev se izvaja v okviru podaljšanega bivanja.
 • 1. roditeljski sestanek poteka v živo, govorilne ure potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali preko računalniške oz. video povezave (prilagajamo trenutni epidemiološki sliki).
 • Potrebno je voditi natančno evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

1.       PRIHOD DO ŠOLE

 • prihod z avtobusom
 • individualni prevoz s strani staršev, ki naj se držijo dogovorjene ure prihoda v šolo
 • peš

Navodila MIZŠ glede avtobusnih prevozov iz okrožnice Številka: 6030-1/2020/59

Na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) so bili v zvezi s priporočili NIJZ za javni potniški promet v povezavi s šolskimi prevozi dne 24. 8. 2020 v prisotnosti predstavnikov MIZŠ, Ministrstva za zdravje (MZ), NIJZ, Gospodarske zbornice Slovenije in Podjetniško obrtne zbornice Slovenije sprejeti naslednji sklepi:

1.    Način izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov sledi modelom izvajanja pouka v osnovnih in srednjih šolah. V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil … ). Ta režim velja, dokler velja za področje izobraževanja model B (vsi v šolah pod določenimi zaščitnimi ukrepi).

2.    Če pride do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno spremeni v skladu s priporočili epidemiologov po posvetu z MIZŠ, MZ in MZI. 

Vse navedeno velja tudi za šolske prevoze. 

Navodila MIZŠ glede nošenja mask iz okrožnice Številka 6030-1/2020/60

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020,  v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2  in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov. 

V priporočilo NIJZ  je vključeno za nas pomembno priporočilo glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v šolah, k čemur nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.

Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih  izven učilnice. Prosimo vas, da otrokom zagotovite zaščitno PRALNO masko. V kolikor na zahtevo staršev otrok maske ne nosi, je potrebno, da si razrednik/razredničarka to uradno zabeleži.

Napotujemo vas, da podrobnosti preberete na povezavi: TUKAJ

2.     VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED

 • Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo primerno razdaljo.
 • in 2. triada
 • Vsi učenci glede na urnik pričetka pouka vstopajo v šolo skozi stranski vhod pri garderobi. Vrata so odprta, da se izognemo prijemanju kljuk.
 • Pri vhodnih vratih je  dežurni učitelj, ki opozarja učence na varnostno razdaljo, nošenje mask in razkuževanje rok. Učenci izven učilnic glede na priporočilo nosijo maske.
 • V primeru gneče počakajo na prost vstop pred vhodom v šolo.
 • V garderobo učenci vstopajo posamezno, spremlja jih dežurni učitelj.
 • Starši v zgradbo šole ne vstopajo. Otroka predajo pri stranskem vhodu. Po pričetku pouka vrata zapremo.
 •  Jutranje varstvo za učence 1. razreda se izvaja od 6.00  do 8.00 v učilnici 2. razreda.
 • Učenci ki prihajajo peš ali s kolesi, lahko v šolo pridejo le 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Učitelj, ki poučuje 1. uro, je v učilnici ob 7.45 (odpre učilnico, prezrači prostor).

Učitelje seveda spodbujamo, da učencem omogočite tudi vmesne organizirane odmore ali pouk na prostem, učenci pa lahko posamezno odidejo na stranišče tudi med uro. V 3., 4. in 5. razredu določijo sprostitveni odmor razredničarke.

VARSTVO IN DEŽURSTVO

Urnik dežurstva bo izobešen v zbornici.

 • Varstvo učencev je organizirano v okviru skupin podaljšanega bivanja.

3.     POTEK DELA V ŠOLI 

3.1   UČILNICA

Pouk poteka  v matični učilnici oddelka.

 • Med učenci je razdalja v širini ene mize (v kolikor je prostorsko dopustno).
 • Razrednik določi stalni sedežni red z imeni učencev.
 • Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti.
 • Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
 • Kljuko in notranje površine v učilnici učiteljica večkrat obriše z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom. Učitelj-ica učilnico večkrat na dan prezrači.

3.2 UČILNICA  –  gospodinja

 • Po zaključku pouka prezrači učilnice in razkuži mize, stole okenske police, kljuke …
 • Računalnike, tipkovnice, monitorje, miške razkuži pred uporabo in ob zaključku pouka.
 • 3.3 UPORABA SANITARIJ in HODNIKOV
 • Učenci naj upoštevajo medsebojno razdaljo (na to jih učitelji opozorijo pri podajanju navodil za upoštevanje ukrepov).
 • Premiki po hodniku potekajo po skrajno desni strani.
 • Gospodinja vsako uro razkužuje kljuke, podajalnike brisačk, umivalnike … ter vse tiste dele na hodnikih, kjer večkrat pride do dotikov (ograje, kljuke …).

3.4 ŠOLSKA MALICA

 • Malica poteka v matičnih učilnicah.
 • Mize v učilnici pred razdelitvijo malice in po njej razkužijo učenci sami, učitelj-ica jih le nadzoruje.
 • Malico v 1.–5. razred prinese učitelj, ki je bil z učenci v šolski uri pred malico.
 • Malico učencem razdelijo učiteljice. Pri razdeljevanju poleg zaščitnih mask uporabljajo tudi zaščitne rokavice (1. triada).
 • Učencem 2. triade malico razdelijo dežurni učenci (reditelji), učitelj, ki je bil z njimi v šolski uri pred malico,  jih pri tem le nadzira.

3.6  ODHOD DOMOV

 • Na hodniku ter v garderobi je dežurni učitelj, ki nadzoruje učence pri oblačenju in obuvanju. Pozorni smo na to, da v garderobi ni prevelikega števila učencev. Paziti je potrebno na razmik med učenci.
 • Učenci, ki odhajajo domov z avtobusom, odidejo domov s prvim avtobusom v njihovi smeri.

 3.7  ODHOD V PODALJŠANO BIVANJE

 • Učence, ki se bodo vključili v OPB, sprejmejo učitelji OPB, ko učenci zaključijo z rednim poukom in jih pričakajo v določenih razredih.
  • Marjetka Pevec Slana – OPB1 – učenci 1. razreda
  • Anja Hrovat – OPB2 –  učenci 2. in 3. razreda
  • Majda Kolenc – OPB3 – učenci 4. in 5. razreda
 • Pred prihodom učencev v učilnico OPB je potrebno proste mize razkužiti (učitelj OPB).

Odhod iz OPB

 • Starši prevzamejo svojega otroka pred glavnih vhodom v šolo. Po učenca gre dežurni učitelj ali učitelj OPB. V šolo starši ne vstopajo.
 • Protokol je oblikovan na podlagi priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Novo mesto, 31. 8. 2020

Romana Šarec Rojc

ravnateljica

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Deli